compare
Latvijas dabas kopskats
latvijas.daba.lv
2.5/5.0
by
WebstatsDomain

Latvijas.daba.lv

Latvijas dabas kopskats

Keywords: latvijas.daba.lv, spss 11, plastida, plavas pukes, latvijas dzīvnieki, latvijas, latvijas dabas kopskats, lekciju, biology, gis

Google ads

Similar websites analysis

Favicon of www.mcqbiology.com  

Mcqbiology.com - MCQ Biology - Learning Biology through MCQs

Biology multiple choice questions and answers for different competitive exams

Popularity:

tags for www.mcqbiology.com biology / botany / zoology / biology questions and answers

Favicon of www.clip4e.com  

Clip4e.com -

Video clips, funny movies, personal video sharing.âèäåî êëèïîâå, ñìåøíè êëèï÷åòà

Popularity:

tags for www.clip4e.com ôèëì÷åòà / ôèëìè / ñïîäåëÿíå / êëèï÷å

Favicon of sanatorii.ru  

Sanatorii.ru - Ãëàâíàÿ - ÔÃÓÏ "Ñàíàòîðèé "Ìîæàéñêèé" ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè"...

Popularity:

tags for sanatorii.ru ñàíàòîðèè / ìîæàéñêèé / ñïåöñòðîé / ìîæàéñê

Favicon of www.voppsy.ru  

Voppsy.ru -

Popularity:

tags for www.voppsy.ru ìûøëåíèå / ëè÷íîñòü / ï.ß. ãàëüïåðèí / ïñèõîëîãèÿ

Favicon of www.midipart.gr  

Midipart.gr - Music Technology & Keyboards

Popularity:

tags for www.midipart.gr technology / midis / programs / roland

Favicon of www.garmonia-med.ru  

Garmonia-med.ru - ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ "ÃÀÐÌÎÍÈß" : ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß...

ñïåöèàëèçàöèÿ ìåäèöèíñêîãî öåíòðà : ãèíåêîëîãèß, àêóøåðñòâî

Popularity:

tags for www.garmonia-med.ru êèòàé-ãîðîä / àêóøåðñòâî / óðîëîãèß / âåíåðîëîãèß

Favicon of www.rucomedy.com  

Rucomedy.com -

Popularity:

tags for www.rucomedy.com comedy / comedy club

Favicon of www.world-builders.org  

World-builders.org - World Builders Home Page Build Your Own World!!!

Instructions for building a planet : astronomy, earth science, weather, microbiology, aquatic and terrestrial plants

Popularity:

tags for www.world-builders.org botany / zoology / ecology / microbiology

Favicon of www.gooloo.co.il  

Gooloo.co.il -

îùç÷éí

Popularity:

tags for www.gooloo.co.il îùç÷éí / âåìå

Favicon of gilsport.co.il  

Gilsport.co.il - âéì ñôåøè (îâï) éáåà åùéåå÷ öéåã ëåùø...

çáøú âéì ñôåøè éáåà åùéåå÷ öéåã ëåùø ðåñãä áùðú 1975 òì

Popularity:

tags for gilsport.co.il ñôåøè / âéì / ñôåøè âéì / âéì ñôåøè

Favicon of asyeh.com  

Asyeh.com - ÈæÇÈÉ ÂÓíÉ ÇáÅáßÊÑæäíÉ...

âóíé .. çáñæíóíé

Popularity:

tags for asyeh.com çáãßíçì / çáãñãé / çáøýá / çáõíé

Favicon of multifilter.kz  

Multifilter.kz - Èíòåðíåò - ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ìóëüòèôèëüòð...

âîçäóøíûå ôèëüòðû, ïðîìûøëåííàÿ âåíòèëÿöèÿ, ýêîëîãèÿ

Popularity:

Favicon of www.pokaianie.ru  

Pokaianie.ru - Âîññòàíîâëåíèå ìîíàðõèè â Ðîññèè...

öåëü ñàéòà «ïîêàÿíèå.ðó» - âîñêðåñåíèå ðîññèè è îñìûñëåíèÿ

Popularity:

tags for www.pokaianie.ru ïîêàÿíèå / îòðå÷åíèå / ïðàâîñëàâèå

Favicon of www.telia.lv  

Telia.lv - Telekomunikāciju, IT Pakalpojumi | Telia.lv

Telia.lv - telekomunikāciju un it pakalpojumi - internets, wi - fi, starptautiskais ip, datu centri

Popularity:

tags for www.telia.lv telia latvija / telia latvia / telia

Favicon of www.alaan.cc  

Alaan.cc -

ãæá ìñíïé åáßêñæäíé ýí çáßæíê æçáîáíì

Popularity:

tags for www.alaan.cc ìñíïé / çáçä / ãìáó çáããé / èñáãçä

Favicon of 12102.com  

12102.com - ¼¯·¢²Ê̳ : Ìṩȫ·½Î»µÄÁùºÏ²Ê×ÊѶ, ÌØÂë...

¼¯·¢²êì³hk008.com, ïã¸ûáùºï²ê×î¾ßó°ïìᦵ以áªíø

Popularity:

tags for 12102.com è«äê×êáï / ¹«ê½ / µ¥ë« / ìøâë

Favicon of viripit.ru  

Viripit.ru - Виртуальный репетитор.

Сайт предоставляет учебные материалы для изучающих математику

Popularity:

tags for viripit.ru ýêçàìåí / òåñò / îíëàéí / åãý

Favicon of rongpimjr.com  

Rongpimjr.com - âç¾ÔÁ¾ì à¨ÍÒÃì ¾ÃÔ¹µÔé§ à»ç¹ âç¾ÔÁ¾ì...

â㧾ôá¾ì ãñº¾ôá¾ì ãñº·ó ãñº¼åôµ âºãªñçãì ᤵµòåçí¡

Popularity:

tags for rongpimjr.com ¶ø§¡ãð´òé / ¡åèí§¡ãð´òé / «í§¼éò»èò / 㺻åôç

Show more
Google ads

General Statistics

Title: Latvijas dabas kopskats
Pagerank: Google PagerankTake this button and put in your website
SEO score: 49%
Website Worth: $6,794 USD
Web Safety:
Web safety signals the level of trust for the site's suitability for all users.
Child Safety:
Child safety signals the level of trust for the site's suitability for children.
Alexa Rank: 1,670,942
Primary Traffic:
The country where current domain is most popular relative to the other countries
Latvia
Alexa backlinks: 131
Webstatsdomain backlinks:
IP-address: 195.13.155.231 [Trace] [Reverse]
Server Location: Latvia
Pageviews per User: 1.2
Average Time on Site: 01:51
Search Percent:
Estimated percentage of visits to latvijas.daba.lv that came from a search engine
60%
Bounce:
Estimated percentage of visits to latvijas.daba.lv that consist of a single pageview
60%
Daily Pageviews: n\a
Contact information: try to find contact info in whois information
Load Time: 1.46 seconds
Show more

Website categories

Currently, we found 14 categories on latvijas.daba.lv
biology 35'332 sites gis 16'827 sites
latvia 3'871 sites botany 2'341 sites
zoology 1'148 sites ecology 9'883 sites
bioloìija 8 sites tis 1'384 sites
latvija 4'561 sites botânika 4 sites
zooloìija 5 sites ekoloìija 4 sites
latvijas 2'055 sites lekciju 15 sites
Show more

Visitors Localization

Traffic Estimations Low
Traffic Rank 1,670,942th most visited website in the World most visited website in the World
Latvia 75.6

Alexa traffic graph analysis

Alexa traffic rank show how popular a site is relative to other sites. Latvijas.daba.lv is ranked 1,670,942 in the world (among the 30 million domains). A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Alexa rank: 1,670,942 visit alexa Alexa backlinks: 131
This report show rough estimate of latvijas.daba.lv's popularity
The top queries driving traffic to latvijas.daba.lv from search engines.
latvijas.daba.lv
spss 11
plastida
plavas pukes
latvijas dzīvnieki
laima slimība
sēnes
sēnes zimejumos
squirrel sqlite3
bioloģijas terminu vārdnīca

Web safety analysis

latvijas.daba.lv is safe website. This information from Google, AVG Threat Labs, McAfee SiteAdvisor, Wot.

Google Safebrowsing:
Avg Antivirus
Wot Raiting
SiteAdvisor
Child Safety
Copy & paste code at your website:

just copy & paste the snippet into your website!

just copy & paste the snippet into your website!

Websites hosted on same IP

Domain Popularity PageRank
Bioloìijas Skolotâju Asociâcija (BSA) bsa.bf.lu.lv Check google pagerank for bsa.bf.lu.lv
EURENSSA 2007 eurenssa.lu.lv Check google pagerank for eurenssa.lu.lv
LU Bioloìijas fakultâtes Augu molekulârâs ìençtikas grupas mâjas lapa plantgenetics.lu.lv Check google pagerank for plantgenetics.lu.lv
Raksti par dabu raksti.daba.lv Check google pagerank for raksti.daba.lv

Keywords Consistency

In this table we show keywords that are most commonly found on the site. Words marked with 2 or 3 stars best describe the theme of the site, as found in the main site html tags.

  Keywords Freq Title Desc <H> Anchors
latvijas 48
dabas 14
augi 12
biotopi 7
domu 7
  Keywords (2 words) Freq Title Desc <H> Anchors
latvijas augi 9
latvijas dabas 8
domu doze 5
sugu saraksti 3
uzdot un apspriest 2
  Keywords (3 words) Freq Title Desc <H> Anchors
daudz jauku bil 2
fotoalbums daudz jauku 2
doze te var uzdot 2
var uzdot un apspriest 2
latvijas dabas kopskats 2

Headings

Excellent, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>). Always Use an <H1> Heading Tag. Search engines place a lot of value on the text inside <H1> tags, so make sure that it's optimized and well-represents the page contents.

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6>
101100
<H1> «latvijas dabas» kopskats
<H3> iepazsti latvijas putnus
<H4> lekciju plns

Website Load Time Analysis

Website load time is important factor,because Google is taking site’s loading speed into consideration in determining its ranking. Even though this will not land a big impact, it is still something we (webmasters) should really look into. The reason is pretty simple – majority of visitors are usually in rush and no one is fond of waiting half a century before the website finally load its content or failed to load. At the last check on 2014-03-25, website load time was 1.46. The highest load time is 1.46, the lowest load time is 0.41, the average load time is 0.73.

Website worth

Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Get Widget!
Google ads

0reviews

Select

captcha
Enter the code shown above