compare
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
uobamth.co.th
2.5/5.0
by
WebstatsDomain

Uobamth.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

Keywords: ing thailand, uob online, phishing คือ, ing funds, uob thailand, ¨ñ´¡òã¡í§·ø¹ãçá ¢éíáùå¡òã姷ø¹ ¡í§·ø¹êè繺ø¤¤å, ¡òã姷ø¹ ííá·ãñ¾âì ¡í§·ø¹ãçá ¨ñ´¡òã¡í§·ø¹, ¡í§·ø¹êóãí§àåõé⧪õ¾ ºå¨, ¡í§·ø¹§, ¡òã姷ø¹

Similar websites analysis

Favicon of thaifranchisecenter.com  

Thaifranchisecenter.com - ÃÇÁ¸ØáԨä·Â ä·Âá¿Ã¹äªÊìà«ç¹àµÍÃì...

ãçá¸øã¡ô¨ä·â ä·âá¿ã¹äªêìà«ç¹àµíãì ãçáá¿ã¹äªêì ãçá smesä·â

Popularity:

tags for thaifranchisecenter.com thai / sme / business / franchise

Favicon of www.thaipurchasing.com  

Thaipurchasing.com - ¤ÙèÁ×Í«×éÍ¢ÒÂÊÔ¹¤éÒÍصÊÒË¡ÃÃÁ (PurchasingIndustrial...

¤ùèá×í«×éí¢òâêô¹¤éòíøµêòë¡ããá °ò¹¢éíáùåêô¹¤éòíøµêòë¡ããá

Popularity:

tags for www.thaipurchasing.com à¤áõàñ³±ì / äî´ãíåô¡ / »ñêá¹éó / àëåç¡

Favicon of www.be2hand.com  

Be2hand.com - â¾Ê¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ ¿ÃÕ! µéͧ¡Òë×éÍ µéͧ¡ÒâÒ WWW...

Popularity:

tags for www.be2hand.com à¡á / à¡áêì / àê×éí¼éò / á×í¶×í

Favicon of www.tourthai.com  

Tourthai.com - ·èͧà·ÕèÂÇä·Â ʶҹ·Õè·èͧà·ÕèÂÇ...

¢éíáùå¡òã·èí§à·õèâçä·â ê¶ò¹·õè·èí§à·õèâç

Popularity:

tags for www.tourthai.com ·õè¾ñ¡ / ãõêíãì· / ·èí§à·õèâç / ·ñçãì

Favicon of www.scbam.com  

Scbam.com - ºÃÔÉÑ·ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ ä·Â¾Ò³ÔªÂì...

ºãôéñ·ëåñ¡·ãñ¾âì¨ñ´¡òã¡í§·ø¹ ä·â¾ò³ôªâì ¨ó¡ñ´ (scbam)

Popularity:

tags for www.scbam.com ¡í§·ø¹ãçá / ¡í§·ø¹ / 姷ø¹ / àòéõ

Favicon of www.dektube.com  

Dektube.com - DEKTUBE...

ªø᪹çõ´õâííí¹äå¹ì çòäãµõé áëåè§ãçá¤åôê»çõ´õâí àò¾¶èòâ

Popularity:

tags for www.dektube.com upload and share videos and photos / view / photo hosting / video hosting

Favicon of www.weddingsquare.com  

Weddingsquare.com - áµè§§Ò¹ ÃÇÁ¢éÍÁÙÅ wedding àµÃÕÂÁáµè§§Ò¹ªØ´áµè§§Ò¹...

ãçá¡òãáµè§§ò¹ ªø´áµè§§ò¹ ªø´ä·â ¾ô¸õ¡òãáµè§§ò¹

Popularity:

tags for www.weddingsquare.com ¼ù¡´ç§ / ´ù´ç§ / áëç¹áµè§§ò¹ / wedding studio

Favicon of www.tongzweb.com  

Tongzweb.com -

âîáྨ¹òâµëí§ : ´ù´ç§ ¡ãò¿ªõçôµ ·ó¹òâ½ñ¹ ¾âò¡ã³ì ·ó¹òâª×èí

Popularity:

tags for www.tongzweb.com ¼ù¡´ç§ / ´ù´ç§ / ¹òâµëí§ / µëí§

Favicon of www.siambig.com  

Siambig.com - ÃéÒ¹¤éÒÊÓàÃç¨ÃÙ» àÇçºÊÓàÃç¨ÃÙ» ÃéÒ¹¤éÒÍ͹äŹìÊÓàÃç¨ÃÙ» ÃÒ¤Ò¶Ù¡ SiamBig...

Siambig.com :, àççºêóàãç¨ãù», àççºä«µìêóàãç¨ãù», ¿ãõàççºä«µì

Popularity:

tags for www.siambig.com ·õè¾ñ¡ / àê×éí¼éò / ãõêíãì· / ·èí§à·õèâç

Favicon of www.indochinaexplorer.com  

Indochinaexplorer.com - ºÃÔÉÑ··ÑÇÃì ·ÑÇÃ칤ÃÇÑ´ ·ÑÇÃìÅÒÇ...

Travel tour in thailand íô¹â´äª¹èò àí硾åíàãíãì ºãôéñ··ñçãì ªñé¹¹ó

Popularity:

tags for www.indochinaexplorer.com วงะบาง

Favicon of www.auathailand.org  

Auathailand.org - ::: AUA Language Center :::

Popularity:

tags for www.auathailand.org ¤ãù½ãñè§ / aua / auaa / aua language center

Favicon of www.thaiallgame.com  

Thaiallgame.com - ä·ÂÃÇÁà¡ÁÊì ...

Online games ãçáà¡áêìäçéáò¡áòâàªè¹ à¡áêìáµè§µñç, à¡áêì·óíòëòã

Popularity:

tags for www.thaiallgame.com à¡á / à¡áêì / shooting game / puzzle game

Favicon of www.thaiforestbooking.com  

Thaiforestbooking.com - ÍØ·ÂÒ¹áËè§ªÒµÔ ¡ÃÁÍØ·ÂÒ¹áË觪ҵÔÊѵÇì»èÒ...

ºãô¡òã¨í§ºéò¹¾ñ¡¢í§íø·âò¹áë觪òµôã¹»ãðà·èä·â àªè¹ ·õè à¢òãë­è

Popularity:

tags for www.thaiforestbooking.com ííºëåç§ / à¡òðªéò§ / ´íâíô¹·¹¹ì / à¢òãë­è

Favicon of www.botanicessence.com  

Botanicessence.com - ¨Ó˹èÒ¹éÓÁѹËÍÁÃÐà˺ÃÔÊØ·¸Ôì...

¨óë¹èòâ¹éóáñ¹ëíáãðàëâºãôêø·¸ôì¡çèò 90 ª¹ô´ ê¡ñ´¨ò¡¾×ª¸ããáªòµô

Popularity:

tags for www.botanicessence.com ¹ç´ íâãáò / âãêááãõè / immortelle / àíêૹàªõâå

Favicon of www.panclinic.com  

Panclinic.com - Medical Beauty Clinic : แพนคลินิก : รักษาสิว...

Slidesjs is a simple slideshow plugin for jquery.packed with a useful set of features to help novice

Popularity:

tags for www.panclinic.com ½éò / »ñ­ëò¡ãð / »ñ­ëò½éò / »ñ­ëòêôç

Favicon of www.masterinkjet.com  

Masterinkjet.com - ¢ÒÂÊè§ËÁÖ¡àµÔÁ, µÅѺËÁÖ¡, à»Ô´ÃéÒ¹àµÔÁËÁÖ¡...

¨óë¹èòâêè§ëáö¡àµôá inkjet inktank printer

Popularity:

tags for www.masterinkjet.com inkjet / ëáö¡àµôá / àµôáëáö¡ / â·¹à¹íãì

Favicon of www.9apartment.com  

9apartment.com - Ë;ѡ, ·Õè¾Ñ¡, Ëéͧ¾Ñ¡ÃÒÂÇѹ, ;ÒÃì·àÁé¹·ì...

ê¹òáºô¹êøçãã³àùáô, low budget apartments, ëéí§¾ñ¡, ëí¾ñ¡, ·õè¾ñ¡

Popularity:

tags for www.9apartment.com ·õè¾ñ¡ / ëí¾ñ¡ / ëéí§¾ñ¡ / ëéí§àªèò

Favicon of www.audiocity2u.com  

Audiocity2u.com - ¨Ó˹èÒÂà¤Ã×èͧàÊÕ§ Í͡ẺÃкºàÊÕ§Ëéͧ»ÃЪØÁ...

àªç¤ãò¤òà¤ã×èí§àêõ⧠µñçá·¹ ¢òâäáâ¤ã⿹ªø´»ãðªøá

Popularity:

tags for www.audiocity2u.com yamaha

Favicon of www.thaimobilecenter.com  

Thaimobilecenter.com - â·ÃÈѾ·ìÁ×Ͷ×Í Á×Ͷ×Í àÇçºÁ×Ͷ×Í...

á×í¶×í, â·ãèñ¾·ìá×í¶×ííí¡ãëáèáò¡¡çèò 3, 000 ãøè¹

Popularity:

tags for www.thaimobilecenter.com á×í¶×í / thai / àççºá×í¶×í / mobile

Favicon of www.giffarinethailand.com  

Giffarinethailand.com - Giffarine Thailand

Giffarine skyline unity : ºãôéñ· ¡ô¿¿òãõ¹ ê¡òâäå¹ì âù¹ôµõé ¨ó¡ñ´

Popularity:

tags for www.giffarinethailand.com giffarine.com / giffarine / ¡ô¿ / ¡òãµåò´

Show more

Sites with a similar domain name

We found 3 websites. With this list of domains you can understand how other people use the domain name with the same domain name

Domain PageRank Popularity Safety
UOB ASSET MANAGMENT   uobam.co.th Google PageRank for www.uobam.co.th
Uobam   uobam.com Google PageRank for uobam.com
UOB Asset Management   uobam.sg Google PageRank for www.uobam.sg

General Statistics

Title: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
Description: ºÃÔÉÑ·ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ ÂÙâÍºÕ (&r more
Pagerank: Google PagerankTake this button and put in your website
SEO score: 27%
Website Worth: $3,975 USD
Web Safety:
Web safety signals the level of trust for the site's suitability for all users.
Child Safety:
Child safety signals the level of trust for the site's suitability for children.
Alexa Rank: 1,002,080
Alexa backlinks: 17
IP-address: 61.90.168.143 [Trace] [Reverse]
Server Location: Thailand (Bangkok) [See domains hosted in Bangkok | Thailand]
Pageviews per User: 3.6
Average Time on Site: 03:52
Bounce:
Estimated percentage of visits to uobamth.co.th that consist of a single pageview
48%
Daily Pageviews: n\a
Sites redirect to this site: www.ingfunds.co.th
Contact information: try to find contact info in whois information
Load Time: 9.70 seconds
Show more

Website categories

Currently, we found 8 categories on uobamth.co.th
¡í§·ø¹§ 3 sites ¡òã姷ø¹ 23 sites
ííá·ãñ¾âì 9 sites ¡í§·ø¹ãçá 6 sites
¨& 4 sites ¨ñ´¡òã¡í§·ø¹ãçá ¢éíáùå¡òã姷ø¹ ¡í§·ø¹êè繺ø¤¤å 4 sites
¡òã姷ø¹ ííá·ãñ¾âì ¡í§·ø¹ãçá ¨ñ´¡òã¡í§·ø¹ 4 sites ¡í§·ø¹êóãí§àåõé⧪õ¾ ºå¨ 4 sites
Show more

Visitors Localization

Traffic Estimations Low
Traffic Rank 1,002,080th most visited website in the World most visited website in the World

Alexa traffic graph analysis

Alexa traffic rank show how popular a site is relative to other sites. Uobamth.co.th is ranked 1,002,080 in the world (among the 30 million domains). A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Alexa rank: 1,002,080 visit alexa Alexa backlinks: 17
This report show rough estimate of uobamth.co.th's popularity
The top queries driving traffic to uobamth.co.th from search engines.
ing thailand
uob online
phishing คือ
ing funds
uob thailand
หฟอํายฟั
ing
ingfund.com
thailand equity fund
ยูโอบี

Web safety analysis

uobamth.co.th is safe website. This information from Google, AVG Threat Labs, McAfee SiteAdvisor, Wot.

Google Safebrowsing:
Avg Antivirus
Wot Raiting
SiteAdvisor
Child Safety
Copy & paste code at your website:

just copy & paste the snippet into your website!

just copy & paste the snippet into your website!

Domain Name Analysis

Using this list of sites you can analyze domain name

Domain Name: uobamth.co.th
Registrar: T.H.NIC Co., Ltd
See uobamth.co.th whois information

Domain Availability

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
uobamth.com
uobamth.net
uobamth.org
uobamth.info
uobamth.biz
uobamth.us

Typo Availability

Register the various typos of your domain to protect your brand from phishing attempts and cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
yobamth.com
uibamth.com
uovamth.com
uobsmth.com
uobanth.com
uobamrh.com
uobamtg.com
iobamth.com
upbamth.com
uonamth.com
uobqmth.com
uobahth.com
uobamyh.com
uobamtj.com
Show all
Show more

Headings

Bad, your website is not structured using HTML headings (<H1> to <H6>). You urgently need to use HTML headings (<H1> to <H6>),necessarily need to use H1 Heading Tag.

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6>
000000

Website Load Time Analysis

Website load time is important factor,because Google is taking site’s loading speed into consideration in determining its ranking. Even though this will not land a big impact, it is still something we (webmasters) should really look into. The reason is pretty simple – majority of visitors are usually in rush and no one is fond of waiting half a century before the website finally load its content or failed to load. At the last check on 2014-03-09, website load time was 9.70. The highest load time is 16.43, the lowest load time is 6.88, the average load time is 11.00.

Website worth

Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Get Widget!

0reviews

Select

captcha
Enter the code shown above