compare
«×éÍ ¢Ò àªèÒ Ã¶Â¹µìÁ×ÍÊͧ ºéÒ¹ ·Õè´Ô¹ ÀÙà¡çµ
www.c2phuket.com
2.5/5.0
by
WebstatsDomain

C2phuket.com

«×éÍ ¢Ò àªèÒ Ã¶Â¹µìÁ×ÍÊͧ ºéÒ¹ ·Õè´Ô¹ ÀÙà¡çµ

àÇ纻ÃСÒÈ¢ÒºéÒ¹ ¢Ò·Õè´Ô¹ ö¹µìÁ×ÍÊͧ ºéÒ¹àªèÒ ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ÀÙà¡çµ
Keywords: villa namaste phuket, ขาย tamron 17-50 f2.8, พันเทพ, นายทำถูก, นายทําถูก, phuket, ¢òâºéò¹, ¢òâ·õè´ô¹, ºéò¹àªèò, ëí¾ñ¡

Google ads

Similar websites analysis

Favicon of www.thaipurchasing.com  

Thaipurchasing.com - ¤ùèá×í«×éí¢òâêô¹¤éòíøµêòë¡ããá (purchasingindustrial...

¤ùèá×í«×éí¢òâêô¹¤éòíøµêòë¡ããá °ò¹¢éíáùåêô¹¤éòíøµêòë¡ããá

Popularity:

tags for www.thaipurchasing.com à¤áõàñ³±ì / àëåç¡ / ¡òç / ªøº¹ôà¡ôå

Favicon of www.tourthai.com  

Tourthai.com - ·èí§à·õèâçä·â ʶò¹·õè·èí§à·õèâç...

¢éíáùå¡òã·èí§à·õèâçä·â ê¶ò¹·õè·èí§à·õèâç

Popularity:

tags for www.tourthai.com ·èí§à·õèâç / ãõêíãì· / ·õè¾ñ¡ / สถานอง

Favicon of www.scbam.com  

Scbam.com - ºãôéñ·ëåñ¡·ãñ¾âì¨ñ´¡òã¡í§·ø¹ Ä·â¾ò³ôªâì...

ºãôéñ·ëåñ¡·ãñ¾âì¨ñ´¡òã¡í§·ø¹ ä·â¾ò³ôªâì ¨ó¡ñ´ (scbam)

Popularity:

tags for www.scbam.com àòéõ / ¡óäã / å´ëâèí¹ / ëø鹡ùé

Favicon of www.siambig.com  

Siambig.com - Ãéò¹¤éòêóàãç¨ãù» Àççºêóàãç¨ãù» Ãéò¹¤éòíí¹äå¹ìêóàãç¨ãù» Ãò¤ò¶ù¡ Siambig...

Siambig.com :, àççºêóàãç¨ãù», àççºä«µìêóàãç¨ãù», ¿ãõàççºä«µì

Popularity:

tags for www.siambig.com àê×éí¼éò / ·èí§à·õèâç / ãõêíãì· / ·õè¾ñ¡

Favicon of www.sounddd.com  

Sounddd.com - Àªç¤ Ãò¤òà¤ã×èí§àêõ⧠Ãò¤òªø´»ãðªøá...

ëòãò¤òà¤ã×èí§àêõ⧠ãò¤òªø´»ãðªøá ¤ø³àò¾êù§ãò¤òäáèᾧ

Popularity:

tags for www.sounddd.com ªø´»ãðªøá / ªø´á»åàòéò / äá¤ì»ãðªøá / µùéåó⾧

Favicon of www.catthailand.com  

Catthailand.com - Èù¹âìãçáááç·ø¡êòâ¾ñ¹¸øì Áëå觫×éíááç...

èù¹âìãçáááç·ø¡êòâ¾ñ¹¸øì áëå觫×éí

Popularity:

tags for www.catthailand.com cat / catthailand / ááç / ¢òâááç

Favicon of www.komchadluek.net  

Komchadluek.net - ¢èòç¤áªñ´åö¡íí¹äå¹ì...

¢èòç¤á·ø¡àã×èí§ãòç ªñ´·ø¡à¹×éí¢èòç åö¡·ø¡»ãðà´ç¹

Popularity:

tags for www.komchadluek.net ·èí§à·õèâç / ´ù´ç§ / à¾×èíä·â / ·ñ¡éô³

Favicon of chiangmaifishing.com  

Chiangmaifishing.com - ˹éòáã¡ : Àªõâ§ãëáè¿ôªªôè§...

àç纵¡»åò¢í§ªòçàªõâ§ãëáè, êùµãàëâ×èíà´ç´æ, àò¾»ãð·ñºã¨

Popularity:

tags for chiangmaifishing.com êùµãàëâ×èí / àò¾»ãð·ñºã¨ / êáòªô¡µ¡»åò / chiangmaifishing fishing lure lurefishing webfishing

Favicon of kodmhai.com  

Kodmhai.com -

¡®ëáòâ ¡®ëáòâä·â ¾ãðãòªºñ­­ñµô ¾ãðãòª¡óë¹´ ¾ãðãòª¡äé®õ¡ò

Popularity:

tags for kodmhai.com èòå / ¾.ã.®. / µñ纷¡®ëáòâ / ãçáµñ纷

Favicon of tarad2home.com  

Tarad2home.com - Web姻ãð¡òè¿ãõ Μåò´«×éí¢òâ Μåò´êô¹¤éòá×íêí§...

µåò´êô¹¤éò ·ñ駼ùé¢òâ ¼ùé«×éí â¦é³ò 姻ãð¡òèä´é¿ãõæ

Popularity:

tags for tarad2home.com àê×éí¼éò / «×éí¢òâ / ºéò¹-·õè´ô¹ / ¹òìô¡ò

Favicon of yanhee.co.th  

Yanhee.co.th - Yanhee International Hospital...

â㧾âòºòåâñ¹îõ â㧾âòºòå íñ¹´ñº 1 ´éò¹¤çòáêçâ§òá¢í§àíàªõâáåðãñ¡éò¼ùé»èçâ·ñèçä»´éçâºø¤åò¡ã·ò§¡òãá¾·âìíâèò§áõ¤ø³àò¾ µòááòµã°ò¹êò¡å â·ã

Popularity:

tags for yanhee.co.th international / yanhee international hospital / à«ååùäå·ì / ´ù´ä¢áñ¹

Favicon of 108engine.com  

108engine.com - 108engine @ Μåò´«×éí¢òâ öãëáè...

µåò´«×éí¢òâ ã¶ãëáè - á×íêí§

Popularity:

tags for 108engine.com µåò´«×éí¢òâ / ã¶â¹µì / âòáòîèò / íõ«ù«ø

Favicon of www.cm-classifieds.com  

Cm-classifieds.com - ŧ»ãð¡òè¿ãõàªõâ§ãëáè «×éí¢òâàªõâ§ãëáè...

«×éí¢òâêô¹¤éò áíàµíãì䫤ìá×íêí§ bigbikeá×íêí§

Popularity:

tags for www.cm-classifieds.com àê×éí¼éò / «×éí¢òâ / ºéò¹-·õè´ô¹ / ¹òìô¡ò

Favicon of do-doung.com  

Do-doung.com - do - Doung.com ´ù´ç§´í·¤íá ¾åñ§à§ò Î秨øéâª×èí Àå¢èòêµãì Íò¨òãâì¨øëáëáí´ù¾åñ§à§ò...

Do - doung.com ´ù´ç§´í·¤íá à»ç¹·õèà´õâçà·èò¹ñé¹

Popularity:

tags for do-doung.com ´ù´ç§ / î秨øéâª×èí / ¾åñ§à§ò / ä¡éìà¢áã

Favicon of www.g-manshop.com  

G-manshop.com - Àê×éí¼éò¼ùéªòâ Á¿ªñè¹¼ùéªòâà¡òëåõ...

G - man shop ¨óë¹èòâàê×éí¼éò¼ùéªòâ êô¹¤éòῪñ蹪òâá¹çà¡òëåõ

Popularity:

tags for www.g-manshop.com างเกงีน / ¡ãðà»ëò notebook

Favicon of thaibackoffice.com  

Thaibackoffice.com - Thaibackoffice.com Ãðººëåñ§ãéò¹íí¹äå¹ì...

ã𺺠thaibackoffice

Popularity:

tags for thaibackoffice.com ¢òâ¢í§ã¹ facebook

Favicon of sumpeang.com  

Sumpeang.com - Μåò´, ¢òâ ¢í§, Êóà¾ç§, Â¾ê «×éí ¢òâêô¹¤éò ¿ãõ...

µåò´, ¢òâ ¢í§, êóà¾ç§, â¾ê «×éí ¢òâêô¹¤éò ¿ãõ, å§ »ãð¡òè¿ãõ

Popularity:

tags for sumpeang.com free downloads / tutorials / custom / graphics

Show more
Google ads

General Statistics

Title: «×éÍ ¢Ò àªèÒ Ã¶Â¹µìÁ×ÍÊͧ ºéÒ¹ ·Õè´Ô¹ ÀÙà¡çµ
Description: àÇ纻ÃСÒÈ¢ÒºéÒ¹ ¢Ò·Õè´Ô¹ ö¹µìÁ×ÍÊͧ ºéÒ¹àªèÒ ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ÀÙà¡çµ
Pagerank: Google PagerankTake this button and put in your website
SEO score: 28%
Website Worth: $7,476 USD
Web Safety:
Web safety signals the level of trust for the site's suitability for all users.
Child Safety:
Child safety signals the level of trust for the site's suitability for children.
Alexa Rank: 311,308
Primary Traffic:
The country where current domain is most popular relative to the other countries
Thailand
Alexa backlinks: 32
Webstatsdomain backlinks:
IP-address: 97.74.215.85 [Trace] [Reverse]
Server Location: United States (Scottsdale) [See domains hosted in Scottsdale | United States]
Pageviews per User: 3.5
Average Time on Site: 04:31
Search Percent:
Estimated percentage of visits to www.c2phuket.com that came from a search engine
3%
Bounce:
Estimated percentage of visits to www.c2phuket.com that consist of a single pageview
40.9%
Daily Pageviews: n\a
Contact information: try to find contact info in whois information
Load Time: 0.86 seconds
Show more

Website categories

Currently, we found 8 categories on c2phuket.com
¢òâºéò¹ 4 sites ¢òâ·õè´ô¹ 6 sites
ºéò¹àªèò 13 sites ëí¾ñ¡ 11 sites
ã¶â¹µìá×íêí§ 2 sites íêñ§ëòãôá·ãñ¾âì 5 sites
àùà¡çµ 7 sites phuket 12'731 sites
Show more

Visitors Localization

Traffic Estimations Medium
Traffic Rank 311,308th most visited website in the World most visited website in the World
Thailand 94.8

Alexa traffic graph analysis

Alexa traffic rank show how popular a site is relative to other sites. C2phuket.com is ranked 311,308 in the world (among the 30 million domains). A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Alexa rank: 311,308 visit alexa Alexa backlinks: 32
This report show rough estimate of c2phuket.com's popularity
The top queries driving traffic to www.c2phuket.com from search engines.
villa namaste phuket
ขาย tamron 17-50 f2.8
พันเทพ
นายทำถูก
นายทําถูก
แต่ง honda city type z
สบายวิลเลจ 2 ภูเก็ต
galaxy golden เครื่องหิ้ว
รถมือสอง
ขาย พนาสนธ์ บ้านแฝด กระทู้

Web safety analysis

c2phuket.com is safe website. This information from Google, AVG Threat Labs, McAfee SiteAdvisor, Wot.

Google Safebrowsing:
Avg Antivirus
Wot Raiting
SiteAdvisor
Child Safety
Copy & paste code at your website:

just copy & paste the snippet into your website!

just copy & paste the snippet into your website!

Websites hosted on same IP

Domain Popularity PageRank
San Diego County News — Independent publication serving San Diego County www.sandiegocountynews.com Check google pagerank for www.sandiegocountynews.com
JPs Blog jpsblog.net Check google pagerank for jpsblog.net
ALMO Process Technology, Inc. | Drying, Screening, Optical Sorting, Dewatering, Engineering www.almoprocess.com Check google pagerank for www.almoprocess.com
Tobacco Hut Online - Hookah, Shisha, Accessories, Tobacco Shop, Vapor Bar, Electronic Cigarette, Electronic Juice - Thousand Oaks CA 91360 www.tobaccohutonline.com Check google pagerank for www.tobaccohutonline.com
Certified Professional Resume Writer at Resume-Editor.com www.resume-editor.com Check google pagerank for www.resume-editor.com
Apriant | Technology Consultant | Technology Management | Education Administration Technology apriant.com Check google pagerank for apriant.com
Tower Ear, Nose, and Throat towerent.com Check google pagerank for towerent.com
Briarwood Golf Course & Country Club — twice recognized as the #1 course in Montana! www.thebriarwoodgc.com Check google pagerank for www.thebriarwoodgc.com
Chiropractor Rockville Centre drsrusso.com Check google pagerank for drsrusso.com
iPad Unboxed ipadunboxed.com Check google pagerank for ipadunboxed.com

Domain Availability

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
c2phuket.net
c2phuket.org
c2phuket.info
c2phuket.biz
c2phuket.us

Typo Availability

Register the various typos of your domain to protect your brand from phishing attempts and cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
x2phuket.com
cqphuket.com
c2ohuket.com
c2pguket.com
c2phyket.com
c2phujet.com
c2phukwt.com
c2phuker.com
v2phuket.com
cwphuket.com
c2lhuket.com
c2pjuket.com
c2phiket.com
c2phulet.com
c2phukrt.com
c2phukey.com
Show all
Show more

Website Load Time Analysis

Website load time is important factor,because Google is taking site’s loading speed into consideration in determining its ranking. Even though this will not land a big impact, it is still something we (webmasters) should really look into. The reason is pretty simple – majority of visitors are usually in rush and no one is fond of waiting half a century before the website finally load its content or failed to load. At the last check on 2013-12-27, website load time was 0.86. The highest load time is 1.10, the lowest load time is 0.86, the average load time is 0.94.

Website worth

Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Get Widget!
Google ads

0reviews

Select

captcha
Enter the code shown above