compare
Ð.Í.Å. - ÐáíåëëÞíéá ÍïìéóìáôéêÞ ¸íùóç
www.nomisma.gr
2.5/5.0
by
WebstatsDomain

Nomisma.gr

Ð.Í.Å. - ÐáíåëëÞíéá ÍïìéóìáôéêÞ ¸íùóç

Ç åðßóçìç éóôïóåëßäá ôçò ÐáíåëëÞíéáò ÍïìéóìáôéêÞò ¸íùóçò (ÐÍÅ). Ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí ¸íùóç, ôá ìÝëç ôçò êáé ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôçò óôï ÷þñï ôïõ Åëëçíéêïý íïìßóìáôïò êáé ãåíéêÜ ôùí óõëëåêôéêþí.
Keywords: nomisma, ΠΝΕ, 50 λεπτα 1921, πνε, ελληνικα νομισματα, íïìéóìáôéêþ, êáé, ôçò, íïìßóìáôá, åëëüäá

Google ads

Similar websites analysis

Favicon of www.midipart.gr  

Midipart.gr - Music Technology & Keyboards

Popularity:

tags for www.midipart.gr åôáéñßåò / êïéíüôçôá / ìïõóéêü / óåëßäá

Favicon of www.cup.gr  

Cup.gr -

Popularity:

tags for www.cup.gr greece / åêäüôåò / âéâëßá / books

Favicon of www.athensnights.gr  

Athensnights.gr -

áèçíáéêüò ïäçãüò íý÷ôáò ìå üëá ôá êýíôñá äéáóêýäáóçò óôçí ðüëç

Popularity:

tags for www.athensnights.gr åêäçëþóåéò / îåíïäï÷åßá / åëëüäá / ìåîéêüíéêï

Favicon of www.qualitynet.gr  

Qualitynet.gr -

ôï qualitynet foundation åßíáé ýíáò ìç êåñäïóêïðéêüò ïñãáíéóìüò

Popularity:

tags for www.qualitynet.gr qualitynet foundation / ðåñéâüëëïí / êïéíùíßá

Favicon of www.iama.gr  

Iama.gr - Éáìá - Öáñìáêåßá Óôáõñáêáêç - Óõëëéãíáêç...

ôï åëëçíéêü åíáëëáêôéêü - ðáñáóêåõáóôéêü öáñìáêåßï

Popularity:

tags for www.iama.gr õãåßá / öüñìáêá / óôáõñáêüêç / óõëëéãíüêç

Favicon of www.tospitimou.gr  

Tospitimou.gr - Áããåëßåò Áêéíþôùí.ðùëþóåéò...

ðùëþóåéò êáé åíïéêéüóåéò êáôïéêéþí.áããåëßåò áêéíþôùí

Popularity:

tags for www.tospitimou.gr greece / áããåëßåò / åôáéñßåò / ðùëþóåéò

Favicon of www.esoterica.gr  

Esoterica.gr -

Esoterica.gr - ç ðýëç óôïí åëëçíéêü äéêôõáêü ÷þñï ãéá ôç

Popularity:

tags for www.esoterica.gr åêäüóåéò / ufo / u.f.o. / øõ÷ïëïãßá

Favicon of www.mykonos.gr  

Mykonos.gr - Ìýêïíïò - Mykonos.gr...

êáëùóþëèáôå óôçí åðßóçìç éóôïóåëßäá ôïõ äþìïõ ìýêïíïõ

Popularity:

tags for www.mykonos.gr åéäþóåéò / åêäçëþóåéò / îåíïäï÷åßá / äñïìïëüãéá

Favicon of www.ifet.gr  

Ifet.gr - Éíóôéôïýôï Öáñìáêåõôéêþò ¸ñåõíáò...

åôáéñåßá åéóáãùãþò, ðáñáãùãþò êáé äéáêßíçóçò öáñìáêåõôéêþí ðñïúüíôùí

Popularity:

tags for www.ifet.gr åêäüóåéò / öüñìáêá / âéïáíüëõóç / drugs

Favicon of www.pigizois.net  

Pigizois.net -

Popularity:

tags for www.pigizois.net ïñèïäïîßá / öéëïêáëßá / ãýñùí / ìïíáóôþñéá

Favicon of www.armaosmusic.gr  

Armaosmusic.gr - Armaos Music - Ìïõóéêü Üñãáíá, Ìïõóéêü Âéâëßá...

Armaos music, áñìüïò ìïõóéêü, ìïõóéêü üñãáíá, ìïõóéêü âéâëßá, dvd

Popularity:

tags for www.armaosmusic.gr dvd êéèüñáò / dvd ìðüóïõ / dvd / èåùñçôéêü

Favicon of www.market-talk.net  

Market-talk.net - Market-talk.net Market Logic Not Fantasy

Daily international market commentary and analysis of stocks on the athens stock exchange

Popularity:

tags for www.market-talk.net íáõôéëßá / íïìßóìáôá / ïéêïíïìßá / stock market

Favicon of www.books-in-greek.gr  

Books-in-greek.gr - Ôï Books - in - Greek Åßíáé Ôï Ðëçñýóôåñï Åëëçíéêü On...

ôï books - in - greek åßíáé ôï ðëçñýóôåñï åëëçíéêü on

Popularity:

tags for www.books-in-greek.gr åêäüôåò / âéâëßá / books / e-shop

Favicon of www.express.gr  

Express.gr - | Express.gr |

Popularity:

tags for www.express.gr íáõôéëßá / õãåßá / ïéêïíïìßá / åéäþóåéò

Favicon of www.fa3.gr  

Fa3.gr - ç Öõóéêç Áãùãç Ôùí Åëëþíùí Áðïôåëåß...

öõóéêþ áãùãþ : éóôüôïðïò ãéá êáèçãçôýò ö.á.- äçìéïõñãßá

Popularity:

Favicon of www.agioskosmas.gr  

Agioskosmas.gr - ¢ãéïò Êïóìüò ï Áéôùëüò...

åíçìåñùèåßôå ãéá üëá ôá åó÷áôïëïãéêü èýìáôá

Popularity:

tags for www.agioskosmas.gr ïñèïäïîßá / êïóìüò / áéôùëüò / ïñèüäïîïò

Favicon of www.agorapolisies.gr  

Agorapolisies.gr - Áãïñáðùëçóéåó.gr - Áããåëéåò Äùñåáí...

ôï íïýìåñï 1 site áããåëéþí.äùñåáí öùôï - video áããåëéåò

Popularity:

Favicon of www.livanis.gr  

Livanis.gr -

ï åêäïôéêüò ïñãáíéóìüò ëéâüíç, ìéá áðü ôéò

Popularity:

tags for www.livanis.gr greece / åêäüôåò / âéâëßá / books

Favicon of www.124sold.gr  

124sold.gr - 124sold.gr

äçìïðñáóßåò óôï äéáäßêôõï! áãïñüóôå öèçíüôåñá

Popularity:

tags for www.124sold.gr forum / íïìßóìáôá / ìíþíåò / õðïëïãéóôýò

Favicon of www.deutsch.gr  

Deutsch.gr - Ðáíåëëþíéá ¸íùóç Êáèçãçôþí Ãåñìáíéêþò Ð...

Popularity:

tags for www.deutsch.gr áããåëßåò / deutsch / ãåñìáíéêü / ðáíåëëþíéá

Show more
Google ads

Sites with a similar domain name

We found 18 websites. With this list of domains you can understand how other people use the domain name with the same domain name

Domain PageRank Popularity Safety
Get Hired | How to Resumes & Job Interviews | Book of Tips & Help  : Giacomo Giammatteo   nomistakes.org Google PageRank for nomistakes.org
nomis - official labour market statistics   nomisweb.co.uk Google PageRank for www.nomisweb.co.uk
Nomis Solutions   nomissolutions.com Google PageRank for www.nomissolutions.com
Nomis Publications, Inc. -  Home  Page   nomispublications.com Google PageRank for www.nomispublications.com
NOMIS DESIGN   nomisdesign.com Google PageRank for www.nomisdesign.com
Business Telephone Systems | PBX | Telephone Switchboards | Business VoIP   nomisconnections.co.uk Google PageRank for www.nomisconnections.co.uk
24/7 Telephone Answering Service - NoMissedCalls.co.uk   nomissedcalls.co.uk Google PageRank for nomissedcalls.co.uk
No Miss Cosmetics   nomiss.com Google PageRank for nomiss.com
nomiservicios.com   nomiservicios.com Google PageRank for www.nomiservicios.com
Blog dei nomi e il loro significato   Blog dei nomi e il loro significato   nomistrani.com Google PageRank for www.nomistrani.com
NE - Nomisma Energia   nomismaenergia.it Google PageRank for www.nomismaenergia.it
Nomis Limited - Specialists in Website Development, Customer Relationship Management (CRM) & Sales Performance Management (   nomislimited.com Google PageRank for www.nomislimited.com
Nomis Photography   nomisphotography.com Google PageRank for nomisphotography.com
Nomi's Pizzaservice / Pizzaservice in 21509 Glinde   nomis-lieferservice.de Google PageRank for www.nomis-lieferservice.de
Simon Perreault's homepage   nomis80.org Google PageRank for nomis80.org
Nomislui Social Science   nomislui.net Google PageRank for nomislui.net
HOME - Nomissimo   nomissimo.com Google PageRank for nomissimo.com
Povišajte prodajo vaše spletne strani | Nomis multimedija | Z nami do več strank!   nomis.si Google PageRank for www.nomis.si
Show more

General Statistics

Title: Ð.Í.Å. - ÐáíåëëÞíéá ÍïìéóìáôéêÞ ¸íùóç
Description: Ç åðßóçìç éóôïóåëßäá ôçò ÐáíåëëÞíéáò ÍïìéóìáôéêÞò ¸íùóçò (ÐÍÅ). Ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí ¸íùóç, ôá ìÝëç ôçò êáé ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôçò óôï ÷þñï ôïõ Åëëçíéêïý íïìßóìáôïò êáé ãåíéêÜ ôùí óõëëåêôéêþí. more
Pagerank: Google PagerankTake this button and put in your website
SEO score: 22%
Website Worth: $3,021 USD
Web Safety:
Web safety signals the level of trust for the site's suitability for all users.
Child Safety:
Child safety signals the level of trust for the site's suitability for children.
Alexa Rank: 1,666,953
Primary Traffic:
The country where current domain is most popular relative to the other countries
Greece
Alexa backlinks: 8
Webstatsdomain backlinks:
IP-address: 184.107.80.75 [Trace] [Reverse]
Server Location: Canada (Montral) [See domains hosted in Montral | Canada]
Pageviews per User: 5.3
Average Time on Site: 04:27
Search Percent:
Estimated percentage of visits to www.nomisma.gr that came from a search engine
44%
Bounce:
Estimated percentage of visits to www.nomisma.gr that consist of a single pageview
22%
Daily Pageviews: n\a
Contact information: try to find contact info in whois information
Load Time: 0.68 seconds
Show more

Website categories

Currently, we found 12 categories on nomisma.gr
íïìßóìáôá 2 sites åëëüäá 29 sites
coin 12'598 sites collection 126'286 sites
drachma 45 sites greece 37'239 sites
hellas 2'902 sites collector 8'317 sites
numismatic 890 sites forum 605'370 sites
êáé 1'751 sites ôçò 538 sites
Show more

Visitors Localization

Traffic Estimations Low
Traffic Rank 1,666,953th most visited website in the World most visited website in the World
Greece 10

Alexa traffic graph analysis

Alexa traffic rank show how popular a site is relative to other sites. Nomisma.gr is ranked 1,666,953 in the world (among the 30 million domains). A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Alexa rank: 1,666,953 visit alexa Alexa backlinks: 8
This report show rough estimate of nomisma.gr's popularity
The top queries driving traffic to www.nomisma.gr from search engines.
nomisma
ΠΝΕ
50 λεπτα 1921
πνε
ελληνικα νομισματα
πανελλήνια νομισματική ένωση
20 δραχμες 1960
δίδραχμα του 1926
10 drachmai 1930
10 Λεπτά 1912

Web safety analysis

nomisma.gr is safe website. This information from Google, AVG Threat Labs, McAfee SiteAdvisor, Wot.

Google Safebrowsing:
Avg Antivirus
Wot Raiting
SiteAdvisor
Child Safety
Copy & paste code at your website:

just copy & paste the snippet into your website!

just copy & paste the snippet into your website!

Websites hosted on same IP

Domain Popularity PageRank
Electa Collections - Euro Coins www.electacollections.com Check google pagerank for www.electacollections.com
Electa Collections - Euro Coins www.eurocoinstore.gr Check google pagerank for www.eurocoinstore.gr
Electa Collections - Euro Coins www.electacollections.gr Check google pagerank for www.electacollections.gr
earcare - ακουστικά βαρηκοΐας - βοηθήματα ακοής www.akoh.gr Check google pagerank for www.akoh.gr
Technava S.A. www.technava.gr Check google pagerank for www.technava.gr
earcare - ακουστικά βαρηκοΐας - βοηθήματα ακοής www.bacacos-earcare.gr Check google pagerank for www.bacacos-earcare.gr
WO.M.EN. Mechanism www.womenproject.eu Check google pagerank for www.womenproject.eu
Electa Collections - Euro Coins www.electacollections.eu Check google pagerank for www.electacollections.eu
Electa Collections - Euro Coins www.eurocoinstore.com Check google pagerank for www.eurocoinstore.com
Electa Collections - Euro Coins www.electa.gr Check google pagerank for www.electa.gr

Domain Availability

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.
  • General TLDs
  • Country TLDs
Domains (TLD) Availability
nomisma.com
nomisma.net
nomisma.org
nomisma.info
nomisma.biz
nomisma.us

Typo Availability

Register the various typos of your domain to protect your brand from phishing attempts and cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
bomisma.com
nimisma.com
nonisma.com
nomusma.com
nomiama.com
nomisna.com
nomisms.com
momisma.com
npmisma.com
nohisma.com
nomosma.com
nomidma.com
nomisha.com
nomismq.com
Show all
Show more

Keywords Consistency

In this table we show keywords that are most commonly found on the site. Words marked with 2 or 3 stars best describe the theme of the site, as found in the main site html tags.

  Keywords Freq Title Desc <H> Anchors
online 4

Headings

Bad, your website is not structured using HTML headings (<H1> to <H6>). You urgently need to use HTML headings (<H1> to <H6>),necessarily need to use H1 Heading Tag.

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6>
000000

Website Load Time Analysis

Website load time is important factor,because Google is taking site’s loading speed into consideration in determining its ranking. Even though this will not land a big impact, it is still something we (webmasters) should really look into. The reason is pretty simple – majority of visitors are usually in rush and no one is fond of waiting half a century before the website finally load its content or failed to load. At the last check on 2013-12-28, website load time was 0.68. The highest load time is 0.68, the lowest load time is 0.49, the average load time is 0.59.

Website worth

Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Get Widget!
Google ads

0reviews

Select

captcha
Enter the code shown above