compare
´Ù˹ѧÍ͹äŹì¿ÃÕ ´Ù˹ѧ¡ÒÃìµÙ¹ ´Ù˹ѧ¿ÃÕ ´Ù˹ѧ¡ÒµÙ¹ ´Ù˹ѧ«ÙÁ ´Ù«ÕÃÕÂì ´Ù˹ѧ¾Ò¡Âìä·Â «Ñºä·Â ´Ù˹ѧ HD ´Ù˹ѧ Zoom ´Ù˹ѧ Master ´Ù˹ѧà¡ÒËÅÕ ´Ù˹ѧ½ÃÑè§ÁÑ¹æ ´Ù˹ѧÁѹæ ä´é·Õè Nungyer.com
www.nungyer.com
2.5/5.0
by
WebstatsDomain

Nungyer.com

´Ù˹ѧÍ͹äŹì¿ÃÕ ´Ù˹ѧ¡ÒÃìµÙ¹ ´Ù˹ѧ¿ÃÕ ´Ù˹ѧ¡ÒµÙ¹ ´Ù˹ѧ«ÙÁ ´Ù«ÕÃÕÂì ´Ù˹ѧ¾Ò¡Âìä·Â «Ñºä·Â ´Ù˹ѧ HD ´Ù˹ѧ Zoom ´Ù˹ѧ Master ´Ù˹ѧà¡ÒËÅÕ ´Ù˹ѧ½ÃÑè§ÁÑ¹æ ´Ù˹ѧÁѹæ ä´é·Õè Nungyer.com

´Ù˹ѧÍ͹äŹì ãËÁè ´Ù˹ѧ½ÃÑè§ ´Ù˹ѧ Master ´Ù˹ѧ¡ÒÃìµÙ¹ ´Ù«ÕÃÕèÂì ´Ù¡ÒÃìµÙ¹«Ñºä·Â ´Ù˹ѧµÅ¡ ˹ѧª¹âç ˹ѧ«ÙÁ Zoom àÊÕ§âç HD ä´é¿ÃÕ§èÒÂæ·Õè Nungyer
Keywords: 49 days ย้อนหลัง, nungyer, หนังตลก, ดูหนังตลก, กวน มึน โฮ, หนังอนลบ, ¹ð¤ãñº, ë¹ñ§, movie, donung

Similar websites analysis

Favicon of www.thaipurchasing.com  

Thaipurchasing.com - ¤ùèá×í«×éí¢òâêô¹¤éòíøµêòë¡ããá (purchasingindustrial...

¤ùèá×í«×éí¢òâêô¹¤éòíøµêòë¡ããá °ò¹¢éíáùåêô¹¤éòíøµêòë¡ããá

Popularity:

tags for www.thaipurchasing.com »ñêá / »ñêá¹éó / äî´ãíåô¡ / à¤áõàñ³±ì

Favicon of www.dektube.com  

Dektube.com - Dektube...

ªø᪹çõ´õâííí¹äå¹ì çòäãµõé áëåè§ãçá¤åôê»çõ´õâí àò¾¶èòâ

Popularity:

tags for www.dektube.com view / upload and share videos and photos / photo hosting / video hosting

Favicon of www.siambig.com  

Siambig.com - Ãéò¹¤éòêóàãç¨ãù» Àççºêóàãç¨ãù» Ãéò¹¤éòíí¹äå¹ìêóàãç¨ãù» Ãò¤ò¶ù¡ Siambig...

Siambig.com :, àççºêóàãç¨ãù», àççºä«µìêóàãç¨ãù», ¿ãõàççºä«µì

Popularity:

tags for www.siambig.com â·ãèñ¾·ì / íòëòãàêãôá / ãõêíãì· / ã¶â¹µì

Favicon of www.ee-part.com  

Ee-part.com - ¢òâáãç¤ Μùéáãç¤ Μùé Rack Server 19 Ãò¤ò¶ù¡ Ãêè...

¢òâµùé rack 19 ¢òâáãç¤ãò¤ò¶ù¡·õèêø´ ãêè server ëã×í à¤ã×èí§àêõâ§

Popularity:

tags for www.ee-part.com º·¤çòá / â·ãèñ¾·ì / «õ¾õâù / îòãì´áçãì

Favicon of www.siamsport.co.th  

Siamsport.co.th - Siamsport : Êâòá¡õìò ¢èòç¡õìò ¿øµºíå...

íñ¾à´·¢èòçêòã秡òã¡õìò ¿øµºíå ¼åºíå ¼å¿øµºíå·ñèçâ塾ãõàáõâãìåõ¡

Popularity:

tags for www.siamsport.co.th ¼åºíå / ¿øµºíå / ¢èòçºíå / ¢èòç¡õìò

Favicon of www.sounddd.com  

Sounddd.com - Àªç¤ Ãò¤òà¤ã×èí§àêõ⧠Ãò¤òªø´»ãðªøá...

ëòãò¤òà¤ã×èí§àêõ⧠ãò¤òªø´»ãðªøá ¤ø³àò¾êù§ãò¤òäáèᾧ

Popularity:

tags for www.sounddd.com äá¤ì»ãðªøá / äá¤ìåíâ / äáâ¤ã⿹ / ªø´á»åàòéò

Favicon of www.catthailand.com  

Catthailand.com - Èù¹âìãçáááç·ø¡êòâ¾ñ¹¸øì Áëå觫×éíááç...

èù¹âìãçáááç·ø¡êòâ¾ñ¹¸øì áëå觫×éí

Popularity:

tags for www.catthailand.com ááç / ááçᨡ / ¢í§àåè¹ááç / ááç¿ãõ

Favicon of www.foodietaste.com  

Foodietaste.com - Êùµãíòëòã Àá¹ùíòëòã Çô¸õ·óíòëòã Íòëòãä·â Á¹ð¹óãéò¹íòëòã...

Foodietaste (¿ùê´´õéà·êµì) ãçáàã×èí§¹èòãùéà¡õèâç¡ñºíòëòãä·â

Popularity:

tags for www.foodietaste.com recipe / foodietaste / àºà¡íãõè / áñ§êçôãñµô

Favicon of www.tiggersound.com  

Tiggersound.com - Tigger Sound - ˹éòáã¡

Popularity:

tags for www.tiggersound.com ¢òâ / ã¶â¹µì / ⧠/ à¤ã×èí§àêõ

Favicon of www.thaigoal.com  

Thaigoal.com - ¿øµºíå Ãò¤òºíå Çôà¤ãòðëìºíå...

¿øµºíå ¼åºíå ¼åºíåê´ ãò¤òºíå çôà¤ãòðëìºíå çôà¤ãòðëìºíåçñ¹¹õé

Popularity:

tags for www.thaigoal.com ¼åºíå / ¿øµºíå / ¢èòç¡õìò / ¼åºíåê´

Favicon of www.hotleague.com  

Hotleague.com - Çôà¤ãòðëìºíå ·õà´ç´ºíå ºíåçñ¹¹õé À«õâ¹êàµç» Ãò¤òºíå ´ùºíåíí¹äå¹ì...

çôà¤ãòðëìºíå ·õà´ç´ºíå ¿øµºíåíâùèã¹êòâàå×í´ ·õà´ç´¿øµºíå

Popularity:

tags for www.hotleague.com ¼åºíå / ¢èòçºíå / ·õà´ç´ / ãò¤òºíå

Favicon of www.itandhome.com  

Itandhome.com - À¤ã×èí§¾ôá¾ìãºàêãç¨ ¨í·ñªê¡ãõ¹ Ä¿ Led...

¨óë¹èòâêô¹¤éòäí·õ à¤ã×èí§ãªéà¡õèâç¡ñººéò¹ íø»¡ã³ìêó¹ñ¡§ò¹

Popularity:

tags for www.itandhome.com ä¿ led strip / video door phone / digital door lock / ä¿©òâ led

Favicon of www.n-camfrog.com  

N-camfrog.com - ¨óë¹èòâ Camfrog Pro Â¤é´ 100¨í ¢í§á·é À»ô´ëéí§ Camfrog...

¨óë¹èòâ êµôê¡à¡íãì á¤á¿ãí¡ sticker camfrog ¢òâ camfrog pro â¤é´ 100¨í ¢í§á·é ´òçâëå´

Popularity:

tags for www.n-camfrog.com äí´õ 2-3 ëåñ¡ / äí´õ 2 ëåñ¡ / â¤é´ 2 »õ / â¤é´ 1 »õ

Favicon of bceventrentals.com  

Bceventrentals.com - ¼ùé¹ó´éò¹íø»¡ã³ì¨ñ´§ò¹ãëéàªèò...

ºãôéñ· ºõ«õ íõàçé¹·ì àã¹·íå (»ãðà·èä·â) ¨ó¡ñ´

Popularity:

tags for bceventrentals.com áíãì ¾ñ´åá / ¹ñè§ãéò¹ / truss ·ãñê / â¿á»òãìµõé

Favicon of chillslim.com  

Chillslim.com - ¢òâ»åõ¡êè§ Íòëòãàêãôá Å´¹éóë¹ñ¡...

¢òâ»åõ¡êè§, íòëòãàêãôá, å´¹éóë¹ñ¡, å´¤çòáíéç¹, ºóãø§¼ôç

Popularity:

tags for chillslim.com íòëòãàêãôá / baviphat / lotree / skin food

Favicon of kodmhai.com  

Kodmhai.com -

¡®ëáòâ ¡®ëáòâä·â ¾ãðãòªºñ­­ñµô ¾ãðãòª¡óë¹´ ¾ãðãòª¡äé®õ¡ò

Popularity:

tags for kodmhai.com º·¤çòá / »ãð¡òè / ¤óçô¹ô¨©ñâ / ãðàºõâº

Favicon of mahamongkol.com  

Mahamongkol.com - Áëò᧤å Μñ駪×èí ª×èí´õ ª×èíá§¤å ¹òá᧤å...

áëòá§¤å µñ駪×èí ª×èí´õ ª×èíá§¤å ¹òáá§¤å ´ù´ç§ µã稴ç§

Popularity:

tags for mahamongkol.com ëòåñ¤¹ò / åñ¤¹ò / ´ùëáí / íãø³çô·­ì

Favicon of trcmotorsport.com  

Trcmotorsport.com - Trc Motorsport...

Trc motorsport êô¹¤éò»ãð´ñºâ¹µì íø»¡ã³ìáµè§ã¶â¹µì ¢í§áµè§ã¶â¹µì

Popularity:

tags for trcmotorsport.com ¤òãìºí¹ / ¡ñ¹êò´½¹ / ¡ñ¹ª¹ / êà¡ôãìµ¢éò§

Favicon of thai2market.com  

Thai2market.com - Thai2market.com...

Popularity:

tags for thai2market.com ãõêíãì· / ¢òâ / ¡ò§àµ¹·ì / âã§áãá

Show more

General Statistics

Title: ´Ù˹ѧÍ͹äŹì¿ÃÕ ´Ù˹ѧ¡ÒÃìµÙ¹ ´Ù˹ѧ¿ÃÕ ´Ù˹ѧ¡ÒµÙ¹ ´Ù˹ѧ«ÙÁ ´Ù«ÕÃÕÂì ´Ù˹ѧ¾Ò¡Âìä·Â «Ñºä·Â ´Ù˹ѧ HD ´Ù˹ѧ Zoom ´Ù˹ѧ Master ´Ù˹ѧà¡ÒËÅÕ ´Ù˹ѧ½ÃÑè§ÁÑ¹æ ´Ù˹ѧÁѹæ ä´é·Õè Nungyer.com more
Description: ´Ù˹ѧÍ͹äŹì ãËÁè ´Ù˹ѧ½ÃÑè§ ´Ù˹ѧ Master ´Ù˹ѧ¡ÒÃìµÙ¹ ´Ù«ÕÃÕèÂì ´Ù¡ÒÃìµÙ¹«Ñºä·Â ´Ù˹ѧµÅ¡ ˹ѧª¹âç ˹ѧ«ÙÁ Zoom àÊÕ§âç HD ä´é¿ÃÕ§èÒÂæ·Õè Nungyer more
Pagerank: Google PagerankTake this button and put in your website
SEO score: 24%
Website Worth: $6,678 USD
Web Safety:
Web safety signals the level of trust for the site's suitability for all users.
Child Safety:
Child safety signals the level of trust for the site's suitability for children.
Alexa Rank: 245,790
Primary Traffic:
The country where current domain is most popular relative to the other countries
Thailand
Alexa backlinks: 20
Webstatsdomain backlinks:
IP-address: 119.59.99.133 [Trace] [Reverse]
Server Location: Thailand
Date Registered: 2012-03-10 00:00:00
Site Age: 2 years and 1 months
Pageviews per User: 3.7
Average Time on Site: 06:04
Search Percent:
Estimated percentage of visits to www.nungyer.com that came from a search engine
41.2%
Bounce:
Estimated percentage of visits to www.nungyer.com that consist of a single pageview
58.1%
Daily Pageviews: n\a
Contact information: try to find contact info in whois information
Load Time: 1.53 seconds
Show more

Website categories

Currently, we found 6 categories on nungyer.com
ë¹ñ§ 2 sites movie 230'523 sites
donung 4 sites áòêàµíãì 8 sites
master 49'975 sites หนังอนลบ 10 sites

Visitors Localization

Traffic Estimations Medium
Traffic Rank 245,790th most visited website in the World most visited website in the World
Thailand 81.6

Alexa traffic graph analysis

Alexa traffic rank show how popular a site is relative to other sites. Nungyer.com is ranked 245,790 in the world (among the 30 million domains). A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Alexa rank: 245,790 visit alexa Alexa backlinks: 20
This report show rough estimate of nungyer.com's popularity
The top queries driving traffic to www.nungyer.com from search engines.
49 days ย้อนหลัง
nungyer
หนังตลก
ดูหนังตลก
กวน มึน โฮ
hello ghost
ผู้หญิง 5 บาป 2
city hunter [พากษ์ไทย] 10-2
ผู้หญิง
one piece ภาค7

Web safety analysis

nungyer.com is safe website. This information from Google, AVG Threat Labs, McAfee SiteAdvisor, Wot.

Google Safebrowsing:
Avg Antivirus
Wot Raiting
SiteAdvisor
Child Safety
Copy & paste code at your website:

just copy & paste the snippet into your website!

just copy & paste the snippet into your website!

Domain Name Analysis

Using this list of sites you can analyze domain name

Domain Name: www.nungyer.com
Registrar: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
Domain Age: 2 years and 1 months
Creation: 2012-03-10
Expiration: 2014-03-10
See nungyer.com whois information

Websites hosted on same IP

Domain Popularity PageRank
´Ù˹ѧÍ͹äŹì¿ÃÕ ´Ù˹ѧ¡ÒÃìµÙ¹ ´Ù˹ѧ¿ÃÕ ´Ù˹ѧ¡ÒµÙ¹ ´Ù˹ѧ«ÙÁ ´Ù«ÕÃÕÂì ´Ù˹ѧ¾Ò¡Âìä·Â «Ñºä·Â ´Ù˹ѧ HD ´Ù˹ѧ Zoom ´Ù˹ѧ Master ´Ù˹ѧà¡ÒËÅÕ ´Ù˹ѧ½ÃÑè§ÁÑ¹æ ´Ù˹ѧÁѹæ ä´é·Õè Nungyer.com 4rumit.com Check google pagerank for 4rumit.com
´Ù˹ѧÍ͹äŹì¿ÃÕ ´Ù˹ѧ¡ÒÃìµÙ¹ ´Ù˹ѧ¿ÃÕ ´Ù˹ѧ¡ÒµÙ¹ ´Ù˹ѧ«ÙÁ ´Ù«ÕÃÕÂì ´Ù˹ѧ¾Ò¡Âìä·Â «Ñºä·Â ´Ù˹ѧ HD ´Ù˹ѧ Zoom ´Ù˹ѧ Master ´Ù˹ѧà¡ÒËÅÕ ´Ù˹ѧ½ÃÑè§ÁÑ¹æ ´Ù˹ѧÁѹæ ä´é·Õè Nungyer.com timtro.com Check google pagerank for timtro.com
´Ù˹ѧÍ͹äŹì¿ÃÕ ´Ù˹ѧ¡ÒÃìµÙ¹ ´Ù˹ѧ¿ÃÕ ´Ù˹ѧ¡ÒµÙ¹ ´Ù˹ѧ«ÙÁ ´Ù«ÕÃÕÂì ´Ù˹ѧ¾Ò¡Âìä·Â «Ñºä·Â ´Ù˹ѧ HD ´Ù˹ѧ Zoom ´Ù˹ѧ Master ´Ù˹ѧà¡ÒËÅÕ ´Ù˹ѧ½ÃÑè§ÁÑ¹æ ´Ù˹ѧÁѹæ ä´é·Õè Nungyer.com teenthaibinh.info Check google pagerank for teenthaibinh.info
ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังการ์ตูน ดูหนังฟรี ดูหนังกาตูน ดูหนังซูม ดูซีรีย์ ดูหนังพากย์ไทย ซับไทย ดูหนัง HD ดูหนัง Zoom ดูหนัง Master ดูหนังเกาหลี ดูหนังฝรั่งมันๆ ดูหนังมันๆ ได้ที่ Nungyer.com domainre.net Check google pagerank for domainre.net

Domain Availability

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
nungyer.net
nungyer.org
nungyer.info
nungyer.biz
nungyer.us

Typo Availability

Register the various typos of your domain to protect your brand from phishing attempts and cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
bungyer.com
nyngyer.com
nubgyer.com
nunfyer.com
nungter.com
nungywr.com
nungyee.com
mungyer.com
ningyer.com
numgyer.com
nunhyer.com
nunguer.com
nungyrr.com
nungyet.com
Show all
Show more

Website Load Time Analysis

Website load time is important factor,because Google is taking site’s loading speed into consideration in determining its ranking. Even though this will not land a big impact, it is still something we (webmasters) should really look into. The reason is pretty simple – majority of visitors are usually in rush and no one is fond of waiting half a century before the website finally load its content or failed to load. At the last check on 2014-01-04, website load time was 1.53. The highest load time is 1.53, the lowest load time is 1.48, the average load time is 1.50.

Website worth

Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Get Widget!

0reviews

Select

captcha
Enter the code shown above