compare
Óõãêñéóç Áðïäïóåùí, Ðñïãíùóôéêá Óôïé÷çìáôïò, ÁðïôåëÝóìáôá, Âáèìïëïãéåò
www.oxybet.com
2.5/5.0
by
WebstatsDomain

Oxybet.com

Óõãêñéóç Áðïäïóåùí, Ðñïãíùóôéêá Óôïé÷çìáôïò, ÁðïôåëÝóìáôá, Âáèìïëïãéåò : Óôï Oxybet.com Ý÷ïõìå Óõãêñéóç Áðïäïóåùí...
Keywords: oxybet, betoto, vistabet, ελλαδα ισπανια μπασκετ, novibet, bet, bets, sure bets, odds comparison, live odds

Google ads

Similar websites analysis

Favicon of btfodds.com  

Btfodds.com - Soccer - Odds Presentation

Soccer, basket, tennis odds tool, btfodds : all odds for all events in one list

Popularity:

tags for btfodds.com betfair odds / average odds / best odds / bet365 odds

Favicon of bscstanki.ru  

Bscstanki.ru - çàï÷àñòè ê ñòàíêàì, ñòàíêè áó, çàï÷àñòèñòàíêè...

îàî áàøñòàíêîöåíòð.ìåòàëëîðåæóùèå ñòàíêè è îáîðóäîâàíèå

Popularity:

tags for bscstanki.ru ñòàíêè ñ ×ïó

Favicon of ambertherapy.gr  

Ambertherapy.gr - AMBERTHERAPY ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÏ ÊÅ×ÑÉÌÐÁÑÉ ÊÏÌÐÏËÏÃÉÁ...

Ambertherapy èåñáðåõôéêï êå×ñéìðáñé êïìðïëïãéá êïìðïëïé

Popularity:

tags for ambertherapy.gr æùãñáöéêþ / ðïëéôéóìüò / êá÷ñáìüí / âáóêáíéá

Favicon of www.tzaneti.gr  

Tzaneti.gr - : Atelier Tzaneti ...

åðéðëá êïõæéíáó, êáôáóêåõåó åðéðëùí, êëáóéêåó êáé ìïíôåñíåó óõíèåóåéó

Popularity:

tags for www.tzaneti.gr ðáôéíåó / ëïõóôñá / äéáêïóìçóç / ãñáöåéï

Favicon of swisscompany.ru  

Swisscompany.ru - SwissCompany.RU : : Swiss Company : : Øâåéöàðñêàÿ êîìïàíèÿ...

Swisscompany.ru : : swiss company : : øâåéöàðñêàÿ êîìïàíèÿ, ôèðìà, ïðåäïðèÿòèå

Popularity:

tags for swisscompany.ru àâèàöèÿ / áàíê / îáó÷åíèå / êîíòàêòû

Favicon of www.electrictools.gr  

Electrictools.gr - ÕÉÏÉ ÓÔ.ÆÁÌÁÈÑÁÊÇÓ Ï.Å.- Electrictools.gr...

õéïé óô.æáìáèñáêçó ï.å.- electrictools.gr, ðéóôïëýôá, åñãáëåßá

Popularity:

tags for www.electrictools.gr áëöüäéá / áëõóïðñßïíá / äéóêïðñßïíá / êáôóáâßäéá

Favicon of www.kehprint.gr  

Kehprint.gr - ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÅ×ÁÃÉÁÓ - øçöéáêÝò êáé offset åêôõðþóåéò...

ìé÷üëçò êå÷áãéüò - øçöéáêåò êáé offset åêôõðùóåéò

Popularity:

tags for www.kehprint.gr ôõðïãñáöåßá / ôõðïãñáöåßï / ðñïóêëþóåéò / êå÷áãéüò

Favicon of thessalikoiek.gr  

Thessalikoiek.gr - ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÉÅÊ - ËÜñéóá, Âüëïò...

èåóóáëéêï éåê - ëáñéóá, âïëïò, ôå÷íéêïò åöáñìïãùí ðëçñïöïñéêçò

Popularity:

tags for thessalikoiek.gr ëüñéóá / éåê / âüëïò

Favicon of interprom.gr  

Interprom.gr - ÁèëçôéêÜ Ñïý÷á Givova, ZEYS, ÅéóáãùãÝò...

äéáöçìéóôéêü êáé åðé÷åéñçìáôéêü äþñá interprom - ëüñéóá, givova

Popularity:

tags for interprom.gr ëüñéóá / zeys / givova / givova öïñìåó

Favicon of www.gritalgroup.gr  

Gritalgroup.gr - : Grital Group : : Ñïëëá Ãêáñáæïðïñôåò Ñïëá...

åíäïäáðåäéá ìïôåñ, óùëçíïôá ìïôåñ, ÷ùíåõôá ìïôåñ, ôåíôåò

Popularity:

tags for www.gritalgroup.gr öùôïêõôôáñá / ìðáñåò / grital / seav

Favicon of www.4x4tyres.gr  

4x4tyres.gr - Fedima Ëáóôé÷á 4x4 Åëáóôéêá 4x4 Åëáóôéêá Suv Åëáóôéêá Offroad Off...

åíéó÷õôéêï ëáäéïõ, ãõáëéóôéêá áõôïêéíçôïõ, åíéó÷õôéêïâåíæéíçò

Popularity:

tags for www.4x4tyres.gr 206r16 / ðñïóèçêåó 4x4 / 195r15 / fedima ëáóôé÷á 4x4

Favicon of aktikastraki.com  

Aktikastraki.com - Îåíïäï÷åéï Óôçí Íáîï Îåíïäï÷åéá Óôçí...

íáîïò äùìáôéá êáé äéáìåñéóìáôá 7ì áðï ôçí ðáñáëéá, íáîïò

Popularity:

tags for aktikastraki.com hotel naxos / naxos studios / naxos / studios in naxos

Favicon of www.tomischool.gr  

Tomischool.gr - ÔÏÌÇ SCHOOL : : ÓðïõäÝò ÉáôñéêÞ, ÓðïõäÝò ÏäïíôéáôñéêÞ...

ôïìç school : : óðïõäåò éáôñéêç, óðïõäåò ïäïíôéáôñéêç

Popularity:

tags for www.tomischool.gr tomh school / ôïìç school / tomh / tomischool

Show more
Google ads

Sites with a similar domain name

We found 10 websites. With this list of domains you can understand how other people use the domain name with the same domain name

Domain PageRank Popularity Safety
OxyBeauty   oxybeauty.com Google PageRank for oxybeauty.com
Oxybec Santé-Confort - Equipements orthopédiques, Equipements medicaux   oxybec.com Google PageRank for www.oxybec.com
Les Ophidiens - Une passion reptilienne dévorante et à sang froid   oxybelis52.org Google PageRank for oxybelis52.org
Accueil   oxybelux.eu Google PageRank for www.oxybelux.eu
BeNeLux - BeNeLux - ArcelorMittal Distribution   oxybel.be Google PageRank for www.oxybel.be
高濃度酸素水 株式会社ビー・インターナショナル   oxybeint.com Google PageRank for oxybeint.com
Accueil   oxybeauty-paris.com Google PageRank for www.oxybeauty-paris.com
TM Webhosting Default Page   oxybeat.com Google PageRank for oxybeat.com
Oxybeesolutions   oxybeesolutions.com Google PageRank for oxybeesolutions.com
Oxy Beauty   oxybeauty.pl Google PageRank for www.oxybeauty.pl
Show more

General Statistics

Title: Óõãêñéóç Áðïäïóåùí, Ðñïãíùóôéêá Óôïé÷çìáôïò, ÁðïôåëÝóìáôá, Âáèìïëïãéåò more
Description: Óõãêñéóç Áðïäïóåùí, Ðñïãíùóôéêá Óôïé÷çìáôïò, ÁðïôåëÝóìáôá, Âáèìïëïãéåò: Óôï Oxybet.com Ý÷ïõìå Óõãêñéóç Áðïäïóåùí, Ðñïãíùóôéêá Óôïé÷çìáôïò, ÁðïôåëÝóìáôá, Óôáôéóôéêá êáé Âáèìïëïãéåò ãéá üëá ôá ðïäïóöáéñéêá ðñùôáèëçìáôá. Åðßóçò ãéá êÜèå áãþíá Ý÷ïõìå áíáëõôéêïýò ðßíáêåò Óõãêñéóçò Áðïäïóåùí áðü 20+ óôïé÷çìáôéêÝò åôáéñåßåò more
Pagerank: Google PagerankTake this button and put in your website
SEO score: 36%
Website Worth: $14,373 USD
Web Safety:
Web safety signals the level of trust for the site's suitability for all users.
Child Safety:
Child safety signals the level of trust for the site's suitability for children.
Alexa Rank: 89,515
Primary Traffic:
The country where current domain is most popular relative to the other countries
Greece
Alexa backlinks: 89
Webstatsdomain backlinks:
IP-address: 108.162.198.91 [Trace] [Reverse]
Server Location: Germany
Date Registered: 2005-08-21 05:54:40
Site Age: 8 years and 8 months
Pageviews per User: 12.9
Average Time on Site: 09:31
Search Percent:
Estimated percentage of visits to www.oxybet.com that came from a search engine
12.3%
Bounce:
Estimated percentage of visits to www.oxybet.com that consist of a single pageview
22.3%
Daily Pageviews: n\a
Sites redirect to this site: oxybet.gr
Contact information: try to find contact info in whois information
Load Time: 1.07 seconds
Show more

Website categories

Currently, we found 11 categories on oxybet.com
odds comparison 499 sites live odds 399 sites
ôæßñïé betfair 22 sites value bets 82 sites
sure bets 118 sites bets 5'310 sites
óõãêñéóç áðïäïóåùí 22 sites ðñïãíùóôéêá 22 sites
áðïäüóåéò 20 sites áðïäüóåùí 20 sites
bet 40'639 sites
Show more

Visitors Localization

Traffic Estimations Medium
Traffic Rank 89,515th most visited website in the World most visited website in the World
Greece 65 Belgium 27.1

Alexa traffic graph analysis

Alexa traffic rank show how popular a site is relative to other sites. Oxybet.com is ranked 89,515 in the world (among the 30 million domains). A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Alexa rank: 89,515 visit alexa Alexa backlinks: 89
This report show rough estimate of oxybet.com's popularity
The top queries driving traffic to www.oxybet.com from search engines.
oxybet
betoto
vistabet
ελλαδα ισπανια μπασκετ
novibet
συγκριση αποδοσεων
bet companies
mybet
prognwstika mpasket
betting companies

Web safety analysis

oxybet.com is safe website. This information from Google, AVG Threat Labs, McAfee SiteAdvisor, Wot.

Google Safebrowsing: Safe
Avg Antivirus Safe
Wot Raiting Excellent
SiteAdvisor Safe
Child Safety Good
Copy & paste code at your website:

just copy & paste the snippet into your website!

just copy & paste the snippet into your website!

Domain Name Analysis

Using this list of sites you can analyze domain name

Domain Name: www.oxybet.com
Registrar: Register.com
Domain Age: 8 years and 8 months
Time Left: 2 years and 4 months
Creation: 2005-08-21
Expiration: 2016-08-20
See oxybet.com whois information

Websites hosted on same IP

Domain Popularity PageRank
Chat gratis en español, salas para chatear online www.gentechat.net Check google pagerank for www.gentechat.net
Free Quote - Custom Website Design, A Price You Can Afford - Xemion www.xemion.com Check google pagerank for www.xemion.com
FootballBlog.co.uk footballblog.co.uk Check google pagerank for footballblog.co.uk
Sweeties Casting and Entertainment News sweetiesswag.com Check google pagerank for sweetiesswag.com
RxPG News www.rxpgnews.com Check google pagerank for www.rxpgnews.com
NY Ski Blog: Adirondacks, Catskills, Central NY, VT and The Northeast www.nyskiblog.com Check google pagerank for www.nyskiblog.com
Union News - Keep America Working www.union-news.org Check google pagerank for www.union-news.org
Marketing & Sales Assistance for Small and Medium Business. (SMEs) www.stevearun.com Check google pagerank for www.stevearun.com
Daisies and Dinos "Good Clean Kid Stuff" - Home www.topmy.com Check google pagerank for www.topmy.com
Northern Institute of Massage Therapy Inc | Providing Massage Therapy Training in Red Deer, Alberta www.nimt.ca Check google pagerank for www.nimt.ca

Domain Availability

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.
  • General TLDs
  • Country TLDs
Domains (TLD) Availability
oxybet.net
oxybet.org
oxybet.info
oxybet.biz
oxybet.us
Domains (TLD) Availability
oxybet.se

Typo Availability

Register the various typos of your domain to protect your brand from phishing attempts and cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
ixybet.com
ozybet.com
oxtbet.com
oxyvet.com
oxybwt.com
oxyber.com
pxybet.com
ocybet.com
oxubet.com
oxynet.com
oxybrt.com
oxybey.com
Show all
Show more

Keywords Consistency

In this table we show keywords that are most commonly found on the site. Words marked with 2 or 3 stars best describe the theme of the site, as found in the main site html tags.

  Keywords Freq Title Desc <H> Anchors
james 14
stan 14
betfred 10
bets 10
bet3000 10
  Keywords (2 words) Freq Title Desc <H> Anchors
stan james 14
sure bets 6
soccer world 4
value bets 4
cup group 4
  Keywords (3 words) Freq Title Desc <H> Anchors
world cup group 4
soccer world cup 4
greek poker tour 3
cup group a world 2
bonus bonus bonus 2

Headings

Your website is structured using HTML headings (<H2> to <H6>),but you need to use <H1> Heading Tag. Search engines place a lot of value on the text inside <H1> tags, so make sure that it's optimized and well-represents the page contents.

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6>
005000
<H3> newsletter
<H3> sure bets
<H3> sportcaster
<H3> -
<H3> asian handicap
Show more

Website Load Time Analysis

Website load time is important factor,because Google is taking site’s loading speed into consideration in determining its ranking. Even though this will not land a big impact, it is still something we (webmasters) should really look into. The reason is pretty simple – majority of visitors are usually in rush and no one is fond of waiting half a century before the website finally load its content or failed to load. At the last check on 2013-12-25, website load time was 1.07. The highest load time is 1.07, the lowest load time is 0.63, the average load time is 0.79.

Website worth

Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Get Widget!
Google ads

0reviews

Select

captcha
Enter the code shown above