compare
Bashkia e Tiranës - Bashkia e Tirans
www.tirana.gov.al
2.5/5.0
by
WebstatsDomain

Tirana.gov.al

Bashkia e Tiranës - Bashkia e Tirans

Mirësevini në faqen zyrtare të Bashkisë së Tiranës
Keywords: bashkia tirane, bashkia e tiranes, tirana, bashkia e tiranws, gjendja civile, galeria, bashkia, kulturore, bashkiake, promovimi

Google ads

Similar websites analysis

Favicon of www.bankofalbania.org  

Bankofalbania.org -

Banka e shqipërisë është institucioni i vetëm në republikën e shqipërisë përgjegjës përkonceptimin

Popularity:

tags for www.bankofalbania.org politiks monetare / shqipris / ; first page

Favicon of www.daesung.com  

Daesung.com - ˌ€ì„±ê·¸ë£¹

대성그룹

Popularity:

tags for www.daesung.com ëŒ€ì„±ê·¸ë£¹ / 전자신문 / group

Favicon of www.jobbkk.com  

Jobbkk.com - Jobbkk.com Àççºä«µì Ëò§ò¹ Êáñ¤ã§ò¹...

Jobbkk.com àççºä«µìëò§ò¹ êáñ¤ã§ò¹ âí´¹ôâáíñ¹´ñºë¹öè§¢í§¤¹ä·â

Popularity:

tags for www.jobbkk.com êáñ¤ã§ò¹ / ëò§ò¹ / §ò¹ / jobs seeker

Favicon of www.nocutnews.co.kr  

Nocutnews.co.kr - 노컷뉴스

Popularity:

tags for www.nocutnews.co.kr news / 포토 / 라이프 / 부동산

Favicon of www.officedepot.co.il  

Officedepot.co.il -

Popularity:

tags for www.officedepot.co.il öéåã îùøãé / îçùá ðééã / ÷ìñø / îãéç

Favicon of 441il.com  

441il.com -

Popularity:

tags for 441il.com ùí / israel / ëúåáú / îñôø èìôåï

Favicon of www.likiliks.ru  

Likiliks.ru - Ëèêèëèêñ Ñàéòîñòðîåíèå è Ïðîãðàììèðîâàíèå...

ïðèâåòñòâóåì âàñ íà íàøåì ñàéòå! ñäåñü âû íàéä¸òå ãîòîâûå

Popularity:

tags for www.likiliks.ru html / jawa / htm

Favicon of www.buddyjob.com  

Buddyjob.com - Ëò§ò¹ Êáñ¤ã§ò¹ §ò¹ Ëò§ò¹·íò §ò¹ãòª¡òããºêáñ¤ã§ò¹ Buddyjob...

à¾×èí¹ãùé㨤¹ëò§ò¹ ëò§ò¹ êáñ¤ã§ò¹ §ò¹ ëò§ò¹·íò

Popularity:

tags for www.buddyjob.com êáñ¤ã§ò¹ / ëò§ò¹ / §ò¹ / ãºêáñ¤ã§ò¹

Favicon of www.sawtakonline.com  

Sawtakonline.com -

ãæþú æãäêïì úñèí ôçãá.íöøã äîèé ãä ãæçåè çáçèïçú çáôèçèí

Popularity:

tags for www.sawtakonline.com ãþçæãé / ëæñé / êþäíé / ãßêèé

Favicon of render911.ru  

Render911.ru - Скачать Бесшовные Текстуры Для 3d

Popularity:

tags for render911.ru äåðåâà / ëàìèíàòà / ëèí&i / max

Favicon of ip-calculator.ru  

Ip-calculator.ru -

Free online ip subnet calculator

Popularity:

tags for ip-calculator.ru netmask / subnet / mask / calc

Favicon of www.petnet.co.il  

Petnet.co.il - Petnet - Çéåú Îçîã, Ëìáéí, Çúåìéí, Ñåñéí...

äôåøèì äéùøàìé ìàåäáé çéåú îçîã - îéãò òì ëìáéí, çúåìéí

Popularity:

tags for www.petnet.co.il öéôåøéí / ðçùéí / úåëéí / æåçìéí

Favicon of www.9bkk.com  

9bkk.com - 9bkk : :., À·¤â¹âåâõ, »ãðླõ, Çñ¹êó¤ñ­, Êòâíò¡òè...

àççºä«µì·õèà»ç¹áëåè§ãëé¤çòáãùéêóëãñº ¼ùé·õè¤é¹ëò¢éíáùåµèò§

Popularity:

tags for www.9bkk.com smf / çô¸õêáñ¤ãpaypal / çô¸õêáñ¤ãalertpay / å´¤çòáíéç¹

Favicon of www.infopress.co.th  

Infopress.co.th - ˹ñ§ê×í¤íá¾ôçàµíãì Best Computer Book Äí·õ it Book...

«×éí ¢òâë¹ñ§ê×í¤íá¾ôçàµíãì¼èò¹ãðººíí¹äå¹ì ãò¤ò¾ôàèé!!!

Popularity:

tags for www.infopress.co.th thailand / book / book center / ëáç´ë¹ñ§ê×í

Favicon of www.doohoon.com  

Doohoon.com -

Popularity:

tags for www.doohoon.com news / thailand / ëøé¹à´è¹ / ¤¹àåè¹ëøé¹

Favicon of namchiang.com  

Namchiang.com -

ëéò§·í§¹èóàªõ⧠: ëéò§·í§¤ø³àò¾ àª×èíáñè¹áò¡çèò 30 »õ ¨óë¹èòâ·í§¤óá·è§ áåð·í§ãù»¾ãã³ 96

Popularity:

tags for namchiang.com ëéò§·í§ / gold / ãò¤ò·í§¤ó / thaigold

Favicon of lokos.net  

Lokos.net - Ëîêîñ...

Echo îôèöèàëüíûé ñàéò ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî öåíòðàèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

Popularity:

tags for lokos.net îöèò / ëèñèé íîñ / ïðîâàéäåð / ëîêîñ

Favicon of ulc.ru  

Ulc.ru - Ëèöåíçèðîâàíèå, Ðåãèñòðàöèÿ Îîî...

îáúåäèíåííûå þðèñòû : þðèäè÷åñêèå óñëóãè, ëèöåíçèðîâàíèå

Popularity:

tags for ulc.ru ñðî / äíê àíàëèç / ëèöåíçèè / ãîòîâûå îîî

Favicon of www.slamball.asia  

Slamball.asia - ˹າ«£¨ñçöþ£© - Öð¹ú¹ù·½íøõ¾...

Popularity:

tags for www.slamball.asia ë¹àº²« / slamball / è«çò / ñçöþ

Favicon of homeeshop.gr  

Homeeshop.gr - Ëåõêá Åéäç - Êïõñôéíåò - ×áëéá...

Homeeshop, ôï ðéï ðëçñåò êáé åíçìåñùìåíï eshop óå ëåõêá åéäç

Popularity:

tags for homeeshop.gr ëåõêá åéäç / êïõñôéíåò / ×áëéá

Show more
Google ads

General Statistics

Title: Bashkia e Tiranës - Bashkia e Tirans
Description: Mirësevini në faqen zyrtare të Bashkisë së Tiranës
Pagerank: Google PagerankTake this button and put in your website
SEO score: 48%
Website Worth: $8,387 USD
Web Safety:
Web safety signals the level of trust for the site's suitability for all users.
Child Safety:
Child safety signals the level of trust for the site's suitability for children.
Alexa Rank: 849,147
Primary Traffic:
The country where current domain is most popular relative to the other countries
Albania
Alexa backlinks: 265
Webstatsdomain backlinks:
IP-address: 134.0.35.163 [Trace] [Reverse]
Server Location: Albania (Tirana) [See domains hosted in Tirana | Albania]
Daily Pageviews: n\a
Sites redirect to this site: lulzimbasha.info
Contact information: try to find contact info in whois information
Load Time: 1.27 seconds
Show more

Website categories

Currently, we found 10 categories on tirana.gov.al
bashkia 52 sites bashkiake 5 sites
promovimi 3 sites kulturore 31 sites
bashkiak 5 sites shërbimi 4 sites
bashkisë 11 sites tiranës 31 sites
galeria 21'574 sites tirana 1'284 sites
Show more

Visitors Localization

Traffic Estimations Low
Traffic Rank 849,147th most visited website in the World most visited website in the World
Albania 93.2

Alexa traffic graph analysis

Alexa traffic rank show how popular a site is relative to other sites. Tirana.gov.al is ranked 849,147 in the world (among the 30 million domains). A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Alexa rank: 849,147 visit alexa Alexa backlinks: 265
This report show rough estimate of tirana.gov.al's popularity
The top queries driving traffic to www.tirana.gov.al from search engines.
bashkia tirane
bashkia e tiranes
tirana
bashkia e tiranws
gjendja civile
plani urbanistik i tiranes
bashkia
tirana kulturore
plani rregullues i tiranes
njesia bashkiake nr 5

Web safety analysis

tirana.gov.al is safe website. This information from Google, AVG Threat Labs, McAfee SiteAdvisor, Wot.

Google Safebrowsing: Safe
Avg Antivirus Safe
Wot Raiting Excellent
SiteAdvisor Safe
Child Safety Excellent
Copy & paste code at your website:

just copy & paste the snippet into your website!

just copy & paste the snippet into your website!

Keywords Consistency

In this table we show keywords that are most commonly found on the site. Words marked with 2 or 3 stars best describe the theme of the site, as found in the main site html tags.

This site is well optimized for word - tiran

  Keywords Freq Title Desc <H> Anchors
dhe 34
tirans 25
tiran 20
tirana 14
bashkis 13
  Keywords (2 words) Freq Title Desc <H> Anchors
bashkia e tirans 7
bashkis s tirans 6
vizioni dhe 6
lexo m shum 5
social dhe 5
  Keywords (3 words) Freq Title Desc <H> Anchors
vizioni dhe strategjia 4
lejet dhe licensat 4
rregulloj qytetin tim 4
planet e detajuara vendore 4
planifikimi strategjik i bashkis 3

Headings

Excellent, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>). Always Use an <H1> Heading Tag. Search engines place a lot of value on the text inside <H1> tags, so make sure that it's optimized and well-represents the page contents.

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6>
550000
<H1> mbrojtja e konsumatorëve
<H1> transporti
<H1> policia bashkiake
<H1> inspektoriati i ndërtimit
<H1> shërbimi social dhe strehimi
<H2> vizito tiranen
<H2> të jetosh në tiranë
<H2> të bësh biznes
<H2> vizito qytetin
<H2> autoritetet vendore
Show more

Website Load Time Analysis

Website load time is important factor,because Google is taking site’s loading speed into consideration in determining its ranking. Even though this will not land a big impact, it is still something we (webmasters) should really look into. The reason is pretty simple – majority of visitors are usually in rush and no one is fond of waiting half a century before the website finally load its content or failed to load. At the last check on 2013-12-23, website load time was 1.27. The highest load time is 2.00, the lowest load time is 1.27, the average load time is 1.54.

Website worth

Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Get Widget!
Google ads

0reviews

Select

captcha
Enter the code shown above