compare

Top wsparcie pomostowe websites 7 websites

Wiktorexpo.cal.pl: Założ Firmę z Aip : Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

wiktorexpo.cal.pl

Strona Projektu Załóż firmę z AIP - Dotacja na założenie własnej działalności

Popularity: Tags: dotacja, pomoc dla firm, dotacje z unii  

Damyrade.inbit.pl: Damy Radę! Otwieramy Własny Biznes

www.damyrade.inbit.pl

Projekt skierowany jest do mieszkańców małopolski, którzy ucierpieli na skutek powodzi/osuwisk w 2010. Projekt w 90% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (EFS). Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości dzięki wzrostowi samozatrudnienia.

Popularity: Tags: pomoc dla powodzian, dotacja, bezzwrotna dotacja  

Dotacje.bcp.org.pl: Stowarzyszenie Bielskie Centrum PrzedsiêbiorczoŒci Strona G³ówna

www.dotacje.bcp.org.pl

dotacje dla osób podejmuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹

Popularity: Tags: dotacja, dotacje, 6.2  

Poznan.biznesplany.pl: Założ Firmę z Aip : Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

www.poznan.biznesplany.pl

Strona Projektu Załóż firmę z AIP - Dotacja na założenie własnej działalności

Popularity: Tags: dotacja, pomoc dla firm, dotacje z unii